Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document


arrow ขั้นตอนการส่งบทความ
arrow เข้าสู่ระบบ

arrow เพิ่มข้อมูลบทความ
arrow สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

arrow แก้ไขข้อมูลเจ้าของบทความ
arrow แก้ไขข้อมูลบทความ
arrow ออกจากระบบที่อยู่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์
0 3453 4030


E-Mail
krunac@hotmail.com


 

 

 จำนวนบทความทั้งหมด 81 บทความ (oral 42, poster 39)

No.
Title/Authors
Type
Status
1
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / Kulanut Hemarach
Oral
ถอน/ยกเลิก
2
การสร้างและหาประสิทธิภาพเตาแก๊สซิไฟเออร์ขนาดครัวเรือนจากแกลบ / ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
3
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้รายวิชาศาสตร์พระราชา / ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
4
การพัฒนาสารเคลือบไขรำข้าวบนบรรจุภัณฑ์กระดาษ (ขอยกเลิกบทความ) / ปาริฉัตร เมืองประแก้ว
Poster
ถอน/ยกเลิก
5
ความหลากหลายของชาติพันธ์ / Kesinee Buadit
Poster
ถอน/ยกเลิก
6
การพัฒนาการท่องเที่ยวกิจกรรมการทำเครื่องปั้้้นดินเผาเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง
Oral
ถอน/ยกเลิก
7
Innovative Cultures Mindset / ภูธนวรรธน์ จันชูมี
Oral
ถอน/ยกเลิก
8
มุมมองความสำเร็จของหลักสูตรดนตรี “Symphony Learning” ในการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน / วิชชาญ จุลหริก
Oral
ถอน/ยกเลิก
9
ระบบจัดการข้อมูลพืชเศรษฐกิจ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี / ธีรเดช เทวาภินันท์
Poster
ถอน/ยกเลิก
10
การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหาร หน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (โรงไฟฟ้ากระบี่) / ไฟซอล บิลละเต็ะ
Oral
ถอน/ยกเลิก
11
Development of clay earthenware phantom lt is suitable / สฤษณ์ พรมสายใจ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
12
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของทหาร ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี / กริช เรืองไชย
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
13
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี / อภิญญา อุตระชัย
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
14
ทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สกุณา มาอู๋
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
15
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ศึกษาผ่านบทเรียนเชิงบูรณาการของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม / พศิน มัชฌิมา
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
16
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน / ปราณี เลิศแก้ว
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
17
ระบบติดตามการเคลื่อนที่ตำแหน่งดวงอาทิตย์แบบพาสซีฟสองแกน / ทศพร วงศา
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
18
ํThe Development Cognitive Diagnostic Test On Solving Linear Equation with One Variable / อาลี ทองคำวงศ์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
19
ผลของการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในสภาวะไม่มั่นคงแบบมีแรงต้าน ที่มีต่อความสามารถในการทรงตัวและความแม่นยำของนักกีฬายิงธนู มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง / กันตพิชญ์ ศักดิ์สวัสดิ์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
20
ผลของสภาวะการทำแห้งแบบโฟม-แมทต่อคุณภาพของโยเกิร์ตผง / รัตนาวดี เรืองทิพย์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
21
ปัจจัยจิตวิญญาณในการทำงาน และปัจจัยความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / รัตตินันท์ นิยมทรีพย์
Oral
ถอน/ยกเลิก
22
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้ค่ายวิชาการสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / ธิดารัตน์ พรหมมา
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
23
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ในรายวิชาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ / กนกกร พรชัยกุลวงษ์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
24
การประมาณค่าสุขภาพพืชของอ้อยโดยใช้อากาศยานไร้คนขับจาก Green-Red Vegetation Index (GRVI) และความเข้มข้นของไนโตรเจนในใบอ้อย / ชยันต์ ภักดีไทย
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
25
การวิเคราะห์เครือข่ายซับซ้อนกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้โดยทฤษฏีกราฟ / ศิริเรือง พัฒน์ช่วย
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
26
ผลการฝึกแบบ Interval Training ต่อความเร็วในการพายเรือมังกร ของทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง / ยุทธพงษ์ เรืองจันทร์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
27
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา / ศิริภัสสร ภูวเกียรติกำจร
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
28
รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคนิคการสอนแบบเชิงรุกออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีไอซีที เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้บนฐานความเข้าใจต่างวัฒนธรรม สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา / กฤตย์ษุพัช สารนอก
Oral
มีการแก้ไขจากความเห็นของ peer review
29
การผสานเทคนิคหาขอบภาพร่วมกับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเพื่อรู้จำภาพลายนิ้วมือ / กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
30
การศึกษาเปรียบเทียบอัลกอริทึมการเรียนรู้สำหรับจำแนกลายมือเขียนตัวเลข / กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
31
วิธีข้อมูลแบบเข้มข้นเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการรู้จำลายมือชื่อ / กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
32
การสังเคราะห์กฎความสัมพันธ์จากข้อมูลแบบกระจายในงานสนเทศศาสตร์สุขภาพ / นิตยา เกิดประสพ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
33
การเปรียบเทียบเทคนิคการลดมิติข้อมูลเพื่อจำแนกภาพใบหน้าบุคคล / นิตยา เกิดประสพ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
34
การใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและการแยกองค์ประกอบภาพเพื่อจำแนกป้ายจราจร / นิตยา เกิดประสพ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
35
การเปรียบเทียบผลการฝึกกระโดดด้วยนวัตกรรมยางล้อ กับโปรแกรมฝึกด้วยนวัตกรรมกระดานเลื่อนสไลด์ ที่มีต่อสมรรถภาพพลังกล้ามเนื้อขาของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง / เบญทิวา สุรศาสตร์พิศาล
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
36
พฤติกรรมการทำแห้งแบบโฟม-แมทของเนื้อกล้วยหอมทองสุกงอม / อลิสา ดณณฤพัฒน์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
37
การใช้เครื่องจักรเรียนรู้เพื่อพยากรณ์ค่าปรับของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / สุทธิรักส์ ศุขเขษม
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
38
ประสิทธิผลของนวัตกรรม QR (code) พาถึงบ้านต่อการลดลงของระดับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตตกค้างในเลือดของเกษตรกร / วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
39
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / จีรภา อินทะนิน
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
40
เครื่องหั่นสไลด์หัวไพลเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรี / นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
41
ความงามในความเรียง“สายลมและเส้นขอบฟ้า”ของ“พิบูลศักด์ / สุมณฑา ทัศบุตร
Poster
ถอน/ยกเลิก
42
Confounding factors of sorbic acid that mixed in food affecting biological exposure index of benzene in employees providing gasoline services / ฌาน ปัทมะ พลยง
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
43
การศึกษาข้อคิดและคติธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เรื่อง อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8 / วรรณนภา ฤทธิ์ไธสง
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
44
การศึกษาข้อคิดและคติธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดปี 2544 / ศิริญญา สำรี
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
45
กลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมนวนิยายเรื่อง "ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน" ของ วินทร์ เลียววาริณ / พิมภิภัทร์ ขุนทายก
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
46
การใช้คำภาษาบาลี-สันสกฤตในวรรณกรรมไทยเรื่อง / สุดารัตน์ สูนหอม
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
47
การสร้างคำและการใช้คำภาษาต่างประเทศใน / โชคชัย พลธานี
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
48
ผลของการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองเพื่อพัฒนา / ศิริพร รุ่งเรือง
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
49
การรู้เท่าทันเรื่องเพศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา / ณญาดา เยี่ยมราษฎร์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
50
People’s Participation in Solid Waste Management at Bangsaen beach / สุรีย์พร สลับสี
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
51
การพัฒนาแบบจำลองกระบวนการธุรกิจระบบคลังสินค้า บริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด / สราวุธ โชคอำนวยกูล
Oral
ถอน/ยกเลิก
52
การวิเคราะห์สภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ / สุทธิรัตน์ พันนัทธี
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
53
การศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด / ฉัตรวดี สุทธยากรณ์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
54
การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการควบรวมระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด / ประทุมวดี ตันตยกุล
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
55
การพัฒนาระบบแผนที่ 3 มิติ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา / จิรัฐติกาล พระแท่น
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
56
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ รายวิชา ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหนองบัว / ฐานิดา วังสิริกาญจน์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
57
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี / ฐิติวัชร์ วงศ์วิทยกำจร
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
58
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี / ภัทรนันท์ อุดมสุข
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
59
การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา / ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
60
โปรแกรมจำลองสำหรับการออกแบบระบบสายอากาศเก่งที่ใช้งานในแถบความถี่กว้าง / ชยานิษฐ์ บุญสนิท
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
61
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่องสารชีวโมเลกุล ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 / เรือเอกหญิง กมลวรรณ ดีอยู่เจริญพร
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
62
M learning Model Mode High Transaction Distance in Maintenance Engineering Course for Undergraduate Students in the Department of Mechanical Engineering Technology / ศิระนันท์ บุญยะผลานันท์
Oral
ถอน/ยกเลิก
63
การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / ธธิธา เวียงปฏิ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
64
แนวทางการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน / จุติพร ผลทวีทรัพย์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
65
การเหลือรอดของ Lactobacillus casei TISTR 390 ในไอศกรีมมะม่วงเสริมด้วยพรีไบโอติก / ธนาศักดิ์ สีหะวงษ์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
66
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่กลองตอนบนกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น: / ศิวาวุฒม์ ชัยเชาวรินทร์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
67
The Development of Academic Work Storage System / ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
68
Product and Sales Management System of Kim & Jew Minimart / เอก บำรุงศรี
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
69
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / นาตยา ดวงประทุม
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
70
ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ / จรรยา แหยมเจริญ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
71
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก / ทัศพร ชูศักดิ์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
72
การพัฒนาระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี / พิราวรรณ สีวันนา
Oral
ถอน/ยกเลิก
73
การพัฒนาระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี / พิราวรรณ สีวันนา
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
74
การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / ศิริพร เพ็ชรน้อย
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
75
การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน / จุฑารัตน์ บุ้นเฮี้ยน
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
76
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติ / ฒวีพร โตวนิช
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
77
การประเมินประสิทธิผลการใช้งานระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ / นิดา กลั่นบุศย์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
78
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
79
การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด / วริยา เย็นเปิง
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
80
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / นนทศักดิ์ จันทร์สนิท
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
81
นวัตกรรมบริการเชิงพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยางที่สอดคล้องกับศักยภาพเกษตรชาวสวนยาง / วีระ ยุคุณธร
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Copyright @ 2020 conference.kru.ac.th