Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document


arrow ขั้นตอนการส่งบทความ
arrow เข้าสู่ระบบ

arrow เพิ่มข้อมูลบทความ
arrow สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

arrow แก้ไขข้อมูลเจ้าของบทความ
arrow แก้ไขข้อมูลบทความ
arrow ออกจากระบบที่อยู่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์
0 3453 4030


E-Mail
krunac@hotmail.com


 

 


กำหนดการ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ครั้งที่ 5
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)
วันที่ 25 กันยายน 2563
ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น.

พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ชั้น 2
09.45 – 10.45 น. บรรยายปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิัทัล”
11.00 – 12.00 น.

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ชั้น 2
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) (ต่อ)
ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ชั้น 2

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ณ ลานกิจกรรม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ชั้น 1

*************


 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Copyright @ 2020 conference.kru.ac.th