Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document


arrow ขั้นตอนการส่งบทความ
arrow เข้าสู่ระบบ

arrow เพิ่มข้อมูลบทความ
arrow สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

arrow แก้ไขข้อมูลเจ้าของบทความ
arrow แก้ไขข้อมูลบทความ
arrow ออกจากระบบที่อยู่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์
0 3453 4030
0 86778 2912 (คุณปัทมา)

E-Mail
krunac@hotmail.com


 

 

 จำนวนบทความทั้งหมด 100 บทความ (oral 53, poster 47)

No.
Title/Authors
Type
Status
1
Jiraprawat Fort / ชนิษฐา ใจเป็ง
Poster
ถอน/ยกเลิก
2
Improving Reading Skills through Reading Strategies for Supporting Readers / บัณฑิต ครองบัวบาน
Oral
ถอน/ยกเลิก
3
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน / พงศชา บุตรนาค
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
4
โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี / วิสุทธิ์ พรทวีวัฒน์
Poster
ไม่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
5
การเสริมปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟตในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมด้วยระบบน้ำหมุนเวียน / กมลวรรณ ศุภวิญญู
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
6
การเสริมกุ้งก้ามกรามในระบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วย วัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น / ยุทธนา สว่างอารมย์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
7
การพัฒนาสื่อการสอนในโปรแกรม Microsoft Powerpoint ด้วย Adobe flash CS6 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการภาษีอากรของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 / ณัฏฐิตาพร แก้วรุจี
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
8
การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของเคยปลา / นฤมล อัศวเกศมณี
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
9
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ตามรอยกวีอีศาน สู่งานวรรณกรรมซีไรต์” ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / ปพิชญา พรหมกันธา
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
10
Marketing mix and intention to buy repeatedly influence the loyalty of coffee shop in Lampang municipality, Lampang province. / กิตติพงซ์ วิญญา
Oral
ถอน/ยกเลิก
11
Service quality that affects competitive advantage Of pub restaurants in Mueang District, Lampang Province / ทรงพล จันตาฝั้น
Oral
ถอน/ยกเลิก
12
ความคาดหวังสมรรถนะหลักในการทำงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศของสถาบันการบินพลเรือนในทรรศนะของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ / อธิป สาโรวาท
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
13
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / เนาวรัตน์ เนตรวีระ
Poster
ถอน/ยกเลิก
14
คำเรียกขานบุคคลในภาษาไทยถิ่นอีสาน : กรณีศึกษากลอนลำหมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน Address terms of Northeastern Thai Dialect : A study in Klonlam of Chaweewan Damnern / อาทิตย์ สุวรรณสุข
Oral
ถอน/ยกเลิก
15
การพัฒนาเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / อัจฉราภรณ์ เชื้อช้าง
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
16
การทดสอบคุณภาพเมล็ดข้าวโพด / วนิดา สำราญรัมย์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
17
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ / ปิยพงศ์ บางใบ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
18
การสร้างแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์รายวิชาเอกที่มีผลต่อการเลือกกลุ่มวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ / มานะ สลุบพล
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
19
ผลของวัสดุเพาะจากวัชพืชน้ำที่มีต่อการผลิตของไมโครกรีนกะหล่ำปลีม่วง / สมเจตน์ แซ่ลิ้ม
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
20
การสร้างแบบจำลองต้นไม้ตัดสินใจในการวิเคราะห์รายวิชาพื้นฐานที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำ ของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / รัฐวินิจ ศรีสว่าง
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
21
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชั่นร่วมกับสื่อสังคม / อภิสิทธิ์ เจริญชัย
Oral
ถอน/ยกเลิก
22
อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักศึกษา / ฒวีพร โตวนิช
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
23
การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน / ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
24
ความมีประโยชน์และการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ / ศิริภาภรณ์ บุญมา
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
25
ปัจจัยความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้เรื่องนิเวศวิทยา และอิทธิพลระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อเครื่องสาอางธรรมชาติของสตรีในกรุงเทพมหานคร / อัฐภิญญา ปัทมภาสสกุล
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
26
ระบบแจ้งเตือนคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งผ่าน application line / หทัยรัตน์ ปฏิแพทย์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
27
การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน กรณีศึกษา โรงงานผลิตขนมแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี / ตันติกร พิชญ์พิบุล
Oral
ถอน/ยกเลิก
28
7-SCM / สุขสกล วลัญตะกุล
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
29
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการทำงาน กรณีศึกษา บริษัทด้านเทคโนโลยี / ตันติกร พิชญ์พิบุล
Oral
ถอน/ยกเลิก
30
บทความวิชาการ / ประภาสิริ คล้ายคลึง
Poster
ถอน/ยกเลิก
31
พัฒนาการของการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ / ทรงวุฒิ สารสาริน
Oral
ถอน/ยกเลิก
32
ศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันน้ำแบบทุ่นลอยน้ำ / ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ขันแก้วหล้า
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
33
การศึกษาสารองค์ประกอบทางเคมีในสารหอมที่สกัดได้จากดอกกันเกรา / ฐิติมา อรุณเจริญ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
34
การศึกษาผลของการเคลือบผิวโดยใช้ไคโตซานร่วมกับอัลลิลไอโซไธโอไซยาเนตเพื่อควบคุม โรคแอนแทรคโนสในพริกกะเหรี่ยง / นันทวัน หัตถมาศ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
35
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน: กรณีศึกษาตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี / วิยะดา พลชัย
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
36
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไข่น้ำจากการเลี้ยงและธรรมชาติ / วรรณิณี จันทร์แก้ว
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
37
การสกัดสารหอมจากดอกบานบุรีเหลือง / ฐิติมา อรุณเจริญ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
38
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและผลผลิตของพริกกะเหรี่ยงในตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี / อุมาวดี ศรีเกษตรสรากุล
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
39
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “บ้านท่าขนุน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / กานต์สินี ช่วยเพ็ญชัยภัทร
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
40
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
41
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองทนแล้งและทนเค็มจังหวัดกาญจนบุรี / ธัญวภณ ย่ิงประเสริฐชัย
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
42
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะผลสัมฤทธิ์การเรียนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร / ชุลีกร อิศรภักดี
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
43
การพัฒนารายงานผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะผู้ใช้ไอทีของมาตรฐานไอซีดีแอลโดยใช้ธุรกิจ / ธนบรรณ ฉลวยศรี
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
44
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พิภพ พลอาสา
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
45
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร:กรณีศึกษาตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ / ภูวเดช ธนิชานนท์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
46
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาและความอยู่รอดของ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขนาดเล็กในประเทศไทย / สีหราช สัญญะเขตต์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
47
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / เยาวเรศ ภักดีจิตร
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
48
การประเมินสายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองและคุณต่าทางโภชนาการ / วนิดา วัฒนพายัพกุล วัฒนพายัพกุล
Poster
ไม่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
49
การเลือกแบบจำลองให้เหมาะสม และการพยากรณ์ความผันผวนของดัชนี MSCI ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ธีรภัทร์ ลิ้มเจริญ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
50
KRUres_smoking / ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
51
การใช้ค่ามาตรฐานเพื่อการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการเคมีนสำหรับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ตามทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ / สุทธิรักส์ ศุขเขษม
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
52
KRUres_HL Skin Care / นภัสวรรณ ยุบลพันธุ์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
53
KRUresearch_HC / กนกอร เกสรจันทร์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
54
บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการนำเสนอข่าวปัญหาหมอกควัน : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ / ธวัชชัย ดวงไทย
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
55
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม / สว่าง แป้นจันทร์
Poster
ไม่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
56
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / ศศิธร ตันติเอกรัตน์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
57
ปัจจัยทางด้านการตลาดที่ส่งผลต่อความคาดหวังสินค้าเพื่อชุมชนของผู้บริโภค / ศุภานัน กังคะพิลาศ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
58
การใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม / เยาวเรศ กาฬภักดี
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
59
การศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking / ณภัทร จรรย์จรัสสิน
Oral
ถอน/ยกเลิก
60
็House Brand / เพลินพิศ แจ้งสว่าง
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
61
การศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ที่ส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัล / นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
62
การพัฒนาเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นเพชรบุรีด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี / อารี น้อยสำราญ น้อยสำราญ
Oral
ถอน/ยกเลิก
63
การเปรียบเทียบผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และกองทุนรวมทางเลือก รวมถึงการจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ / ปรียาวรรณ นวลวัฒน์
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
64
“ความเป็นชาย” ในแบบ “ผู้ชายลาว” ของรัฐ / ปาริชาติ ทองใบ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
65
The Development Mobile Application Introduces Local Food in Phuket / ประวิทย์ ใจแน่
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
66
อีสปอร์ต กับ การบริหารบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในองค์กรยุค 4.0 / วริทธิ์ธร วิชชุเกรียงไกร
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
67
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สู่การเสริมสร้างนวัตกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา / สถิตย์ ปริปุณณากร
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
68
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อขนมอาลัวสมุนไพรตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี / ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
69
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ในเขตตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อภิญญา อุตระชัย
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
70
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้อง / วิรัช กาฬภักดี
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
71
เทคนิคการทำสไลด์ถาวรการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของรากว่านสี่ทิศ / ตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
72
The effects of inquiry Method with graphic organizer / รัตนชัย วันทอง
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
73
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก The Model of Vocational Competency Development of Learners by Community Participation: A Case Study of Ban Tak Industrial and Community Education College / วัลลีย์ อาศัย
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
74
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและสัญญาณเตือน ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี / นัชชา ยันติ
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
75
การพัฒนาวิธีการตัดแต่งชิ้นงาน Oil Filter Part โดยใช้เครื่องจักร / ชลิดา สกุลดิษฐ์
Oral
ถอน/ยกเลิก
76
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส ที่มีต่อความ เข้าใจในการอ่าน และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ณัฏฐ์พิฌา พรมจาด
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
77
ศักยภาพในการเป็นแกนกลั่นตัวของฝนจากฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร / ปัณฑิตา บุญเลิศ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
78
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ / ธัชพล ทีดี
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
79
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STAD (Student Teams-Achievement Division) ในหัวข้อเรื่อง Alligation / ชนม์สวัสดิ์ เดือนแจ่ม
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
80
การศึกษาพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ : กรณีศึกษา บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี / อลงกต อุทัยธนกิจ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
81
คุณภาพชีวิตและผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / กริทจา มุกดาสนิท
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
82
การพัฒนาสื่อบทเรียนการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องไตรยางค์และสระ / พัชญ์สิตา เหลี่ยมทองคำ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
83
ทัศนคติในการทำงานและความภาคภูมิใจในอาชีพที่พยากรณ์ความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ / หทัยชนก แสงชัน
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
84
ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใช้บริการรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในจังหวัดพะเยา / ชาญชัย พรมมิ
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
85
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการขนส่ง / สุกัญญา หนองกาวี
Poster
ถอน/ยกเลิก
86
ความเชื่อด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี / กริช เรืองไชย
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
87
การพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากวัสดุเหลือใช้ / เทพ เกื้อทวีกุล
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
88
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / คมสัน เดือนแจ่ม
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
89
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 / ระพีพร ภูแล่นดี
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
90
การศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์และชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพของ ข้าวฮางงอกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางบ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลหัวถนน อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / พีร์นิธิ ราชวิชา
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
91
ความรู้และทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดสิงห์บุรี / ฉัตรประภา ศิริรัตน์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
92
การบริหารพื้นที่การให้บริการของงานบริหารทรัพย์สินและผลประโยชน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ / นันทยา ไชยช่วย ชุ้นสกุล
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
93
แอปพลิเคชันรวมช่างบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ A Multiple Central of Technicians Application on Android Operating System / ณัฐภรณ์ หนูปลอด
Oral
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
94
เครื่องกำจัดก๊าซพิษจากหมึกพิมพ์ / ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
95
การศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของสายอากาศช่องเปิดด้วยสายส่งสัญญาณไมโครสริปไลน์ สำหรับการสื่อสารไร้สาย / นายเทพ เกื้อทวีกุล
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
96
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูปตัวซีหลายความถี่ที่ป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับจูน โดยใช้ระเบียบวิธี FDTD สำหรับใช้งานย่านการสื่อสารไร้สาย / เทพ เกื้อทวีกุล
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
97
การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบข้าวเกรียบในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร / นิวดี คลังสีดา
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
98
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) / ทัศพร ชูศักดิ์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
99
นวัตการรมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอกในการให้คุณค่าด้านโภชนาการและสารออกฤทธิ์สูงเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารสุขภาพในเชิงพาณิชย์ ของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม มะลิในดินแร่ภูเขาไฟ ในจังหวัดบุรีรัมย์ / สุชาดา สานุสันต์
Poster
ไม่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
100
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะฮอกกานีใบใหญ่ต่อการกำจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง / ภรภัทร สำอาค์
Poster
ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Copyright @ 2019 conference.kru.ac.th