Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document


arrow ขั้นตอนการส่งบทความ
arrow เข้าสู่ระบบ

arrow เพิ่มข้อมูลบทความ
arrow สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

arrow แก้ไขข้อมูลเจ้าของบทความ
arrow แก้ไขข้อมูลบทความ
arrow ออกจากระบบที่อยู่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์
0 3453 4030
0 86778 2912 (คุณปัทมา)

E-Mail
krunac@hotmail.com


 

 

กำหนดการรับบทความ

ขยาย เวลารับบทความ โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562-15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

กำหนดรับบทความวิจัยทั้งการนำเสนอแบบบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 มิถุนายน พ.ศ.2562

สาขาที่เปิดรับบทความ

กลุ่มสาขาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์

ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน
นำเสนอรูปแบบบรรยาย 2,000 บาท
นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ฟรี

วิธีการชำระเงิน

ให้เจ้าของบทความรอจนกว่าจะมีบทความจะมีสถานะ "รอแจ้งชำระเงิน" จึงค่อยชำระค่าลงทะเบียน
การชำระค่าลงทะเบียนให้ชำระผ่าน
บัญชีเลขที่ 7-13601438-7
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

วิธีแจ้งชำระเงิน
ให้เจ้าของบทความ เข้าสู่ระบบ และไปที่เมนู สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ
เลือกประเภทไฟล์เป็น "หลักฐานการชำระเงิน" และแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

 

 

 


 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Copyright @ 2019 conference.kru.ac.th