การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

- KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE -


ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์


  • เปิดรับบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 6 ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
  • จำนวนบทความที่เปิดรับ 80 บทความ แบ่งเป็นภาคบรรยาย 40 บทความ และภาคโปสเตอร์ 40 บทความ *** ขอสงวนสิทธิการปิดรับบทความในกรณีที่ได้บทความครบตามจำนวนแล้ว ***
  • เปิดรับลงทะเบียน ส่งบทความ พร้อมชำระเงิน (ราคาพิเศษ) บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565
  • เปิดรับลงทะเบียน ส่งบทความ พร้อมชำระเงิน (ราคาปกติ) วันที่ 24 ธ.ค. 2565 - 27 ม.ค. 2566
  • ประกาศผลบทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ วันที่ 17 มี.ค. 2566