การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

8 กันยายน 2566


- KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE -


ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับบทความ กรณีได้รับบทความครบตามจำนวนที่กำหนด
2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียน กรณีบทความได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว