Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document


arrow ขั้นตอนการส่งบทความ
arrow เข้าสู่ระบบ

arrow เพิ่มข้อมูลบทความ
arrow สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

arrow แก้ไขข้อมูลเจ้าของบทความ
arrow แก้ไขข้อมูลบทความ
arrow ออกจากระบบที่อยู่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์
0 3453 4030


E-Mail
krunac@hotmail.com


 

 

ขั้นตอนการส่งบทความ


*** เมื่อส่งบทความแล้ว ให้เจ้าของบทความเข้ามาตรวจสอบในเมนู สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบสถานะและการตอบกลับจากผู้ตรวจสอบบทความ ***

*** ทั้งนี้ให้ลงทะเบียนส่งบทความพร้อมกับชำระเงิน ***

 

 


 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Copyright @ 2020 conference.kru.ac.th