Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document


arrow ขั้นตอนการส่งบทความ
arrow เข้าสู่ระบบ

arrow เพิ่มข้อมูลบทความ
arrow สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

arrow แก้ไขข้อมูลเจ้าของบทความ
arrow แก้ไขข้อมูลบทความ
arrow ออกจากระบบที่อยู่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์
0 3453 4030


E-Mail
krunac@hotmail.com


 

 

ดาวน์โหลด

รวมบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5
คำอธิบายการนำเสนอแบบโปสเตอร์
เทมเพลตการนำเสนอแบบโปสเตอร์
คำอธิบายการนำเสนอแบบบรรยาย
แบบสรุปการปรับแก้เนื้อหาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อกำหนดในการเขียนต้นฉบับงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เทมเพลตบทความวิชาการ
เทมเพลตบทความวิจัย
Call for paper

 


 

 


 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Copyright @ 2020 conference.kru.ac.th